El TITULAR de la web es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l'acceptació per part de l'Usuari/Client/Interessat de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa.

Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d'aquests llocs, tal com s'indica al nostre Avís Legal.

 En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és Anxoves de l'Escala, SA (d'ara endavant, “ANXOVES DE L'ESCALA”) amb CIF A17107962 i domicili al c/ Boters 2 Pol. Ind. Els Recs, CP 17130 de la localitat de l'Escala.

Les nostres dades figuren a l'Avís Legal d'aquesta web.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que l'interessat ens facilita per

 • Atendre les trucades, emails o consultes dels nostres Clients i Usuaris.
 • Dur a terme l'execució, la gestió i la facturació de les vendes efectuades als nostres Clients.

Així mateix, amb el consentiment de l'interessat, les vostres dades personals podran ser tractades amb les següents finalitats addicionals:

 • Enviament d'informació i comunicació de promocions comercials respecte als serveis contractats i mantenir-vos informats sobre novetats i ofertes del vostre interès respecte dels nostres productes i/o serveis.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades per l'interessat es conservaran mentre estigui vigent la relació i/o el contracte subscrit entre l'interessat i ANXOVES DE L'ESCALA i, una vegada es produeixi la finalització, seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En cas que hagi consentit el seu tractament, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió, moment en què seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades per a les finalitats descrites és el vostre consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d'acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web.

Com a base legal, també hi ha l'execució del contracte entre l'interessat i l'ANXOVES DE L'ESCALA. En aquest sentit, l'interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per executar-les. En cas que no ens faciliti aquestes dades no serà possible la celebració del contracte.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals de l'interessat podran ser cedides als destinataris següents:

 • Administracions públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i jutjats i tribunals.
 • Proveïdors que presten serveis a ANXOVES DE L'ESCALA relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d'encarregats del tractament, com per exemple, però no limitant-se a entitats financeres, entitats de detecció i prevenció del frau, proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega o proveïdors de serveis relacionats amb latenció al client, entre altres.
 • Proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, només en cas que l'interessat hagi donat el seu consentiment de forma expressa.

En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l'interessat hauran acreditat prèviament l'adopció de mesures adequades per protegir-les correctament.

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Des d'ANXOVES DE L'ESCALA, ens comprometem a respectar la confidencialitat de les vostres dades personals ia garantir-vos l'exercici dels vostres drets.

És per això que qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats supòsits l'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, ANXOVES DE L'ESCALA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, ANXOVES DE L'ESCALA comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licita l'interessat, ANXOVES DE L'ESCALA us informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a ANXOVES DE L'ESCALA, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.

L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim per ANXOVES DE L'ESCALA o un tercer, incloent-hi l'elaboració de perfils, a fi que ANXOVES DE L'ESCALA deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 

Així mateix, l'interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l'elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o l'execució d'un contracte amb ANXOVES DE L'ESCALA i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es base en el consentiment explícit de l'interessat.

Finalment, l'interessat tindrà dret a presentar reclamació davant de les autoritats de protecció de dades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: info@anxovesdelescala.es

 

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix Interessat, que garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que s'hagin d'introduir en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatòries per poder prestar-vos el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu (nom complet, DNI o passaport)
 • Adreces postals o electròniques.
 • Direcció d'enviament
 • Telèfon
 • Dades econòmiques (no emmagatzemem les dades de la targeta)
 • Comandes
 • Devolucions
 • Informació comercial (subscripció a la nostra newsletters)

 

Quan demanem a l'Usuari que empleni les seves dades personals per donar-li accés a alguna funcionalitat o servei de la plataforma, alguns camps seran marcats (*) com a obligatoris, ja que són dades que necessitem per prestar el servei o donar accés a la funcionalitat en qüestió . Si us plau, tingueu en compte que si decidiu no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no pugueu completar el vostre registre com a Usuari o que no pugueu gaudir d'alguns dels nostres serveis o funcionalitats.

 

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l'Usuari. Per obtenir més informació visiteu la nostra Política de Cookies .

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes daquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control daccés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.